ادامه راهپیمایی بازگشت بزرگ فلسطینی‌ها در مرز غزه

ادامه راهپیمایی بازگشت بزرگ فلسطینی‌ها در مرز غزه

گروهی از فلسطینی‌ها در راهپیمایی مسالمت‌آمیز «بازگشت بزرگ» که از تاریخ 30 ماه مارس سال 2018 در مرز غزه با اسرائیل آغاز شده بود، به تظاهرات خود ادامه دادند. نیروهای اسرائیلی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های واقعی استفاده کردند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

ادامه راهپیمایی بازگشت بزرگ فلسطینی‌ها در مرز غزه Fotoğraf: Ali Jadallah

گروهی از فلسطینی‌ها در راهپیمایی مسالمت‌آمیز «بازگشت بزرگ» که از تاریخ 30 ماه مارس سال 2018 در مرز غزه با اسرائیل آغاز شده بود، به تظاهرات خود ادامه دادند. نیروهای اسرائیلی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های واقعی استفاده کردند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

ادامه راهپیمایی بازگشت بزرگ فلسطینی‌ها در مرز غزه Fotoğraf: Ali Jadallah

گروهی از فلسطینی‌ها در راهپیمایی مسالمت‌آمیز «بازگشت بزرگ» که از تاریخ 30 ماه مارس سال 2018 در مرز غزه با اسرائیل آغاز شده بود، به تظاهرات خود ادامه دادند. نیروهای اسرائیلی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های واقعی استفاده کردند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

ادامه راهپیمایی بازگشت بزرگ فلسطینی‌ها در مرز غزه Fotoğraf: Ali Jadallah

گروهی از فلسطینی‌ها در راهپیمایی مسالمت‌آمیز «بازگشت بزرگ» که از تاریخ 30 ماه مارس سال 2018 در مرز غزه با اسرائیل آغاز شده بود، به تظاهرات خود ادامه دادند. نیروهای اسرائیلی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های واقعی استفاده کردند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

ادامه راهپیمایی بازگشت بزرگ فلسطینی‌ها در مرز غزه Fotoğraf: Ali Jadallah

گروهی از فلسطینی‌ها در راهپیمایی مسالمت‌آمیز «بازگشت بزرگ» که از تاریخ 30 ماه مارس سال 2018 در مرز غزه با اسرائیل آغاز شده بود، به تظاهرات خود ادامه دادند. نیروهای اسرائیلی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های واقعی استفاده کردند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

ادامه راهپیمایی بازگشت بزرگ فلسطینی‌ها در مرز غزه Fotoğraf: Ali Jadallah

گروهی از فلسطینی‌ها در راهپیمایی مسالمت‌آمیز «بازگشت بزرگ» که از تاریخ 30 ماه مارس سال 2018 در مرز غزه با اسرائیل آغاز شده بود، به تظاهرات خود ادامه دادند. نیروهای اسرائیلی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های واقعی استفاده کردند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

ادامه راهپیمایی بازگشت بزرگ فلسطینی‌ها در مرز غزه Fotoğraf: Ali Jadallah

گروهی از فلسطینی‌ها در راهپیمایی مسالمت‌آمیز «بازگشت بزرگ» که از تاریخ 30 ماه مارس سال 2018 در مرز غزه با اسرائیل آغاز شده بود، به تظاهرات خود ادامه دادند. نیروهای اسرائیلی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های واقعی استفاده کردند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

ادامه راهپیمایی بازگشت بزرگ فلسطینی‌ها در مرز غزه Fotoğraf: Ali Jadallah

گروهی از فلسطینی‌ها در راهپیمایی مسالمت‌آمیز «بازگشت بزرگ» که از تاریخ 30 ماه مارس سال 2018 در مرز غزه با اسرائیل آغاز شده بود، به تظاهرات خود ادامه دادند. نیروهای اسرائیلی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های واقعی استفاده کردند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

ادامه راهپیمایی بازگشت بزرگ فلسطینی‌ها در مرز غزه Fotoğraf: Ali Jadallah

گروهی از فلسطینی‌ها در راهپیمایی مسالمت‌آمیز «بازگشت بزرگ» که از تاریخ 30 ماه مارس سال 2018 در مرز غزه با اسرائیل آغاز شده بود، به تظاهرات خود ادامه دادند. نیروهای اسرائیلی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های واقعی استفاده کردند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

ادامه راهپیمایی بازگشت بزرگ فلسطینی‌ها در مرز غزه Fotoğraf: Ali Jadallah

گروهی از فلسطینی‌ها در راهپیمایی مسالمت‌آمیز «بازگشت بزرگ» که از تاریخ 30 ماه مارس سال 2018 در مرز غزه با اسرائیل آغاز شده بود، به تظاهرات خود ادامه دادند. نیروهای اسرائیلی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های واقعی استفاده کردند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

ادامه راهپیمایی بازگشت بزرگ فلسطینی‌ها در مرز غزه Fotoğraf: Ali Jadallah

گروهی از فلسطینی‌ها در راهپیمایی مسالمت‌آمیز «بازگشت بزرگ» که از تاریخ 30 ماه مارس سال 2018 در مرز غزه با اسرائیل آغاز شده بود، به تظاهرات خود ادامه دادند. نیروهای اسرائیلی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های واقعی استفاده کردند. ( Ali Jadallah - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها