ادامه خشونت پلیس مرزی یونان با پنانجویان

ادامه خشونت پلیس مرزی یونان با پنانجویان

پلیس مرزی یونان مجددا با گاز آشک آور به پناهجویان حمله کرد. صدها پناهجو از جمله تعداد زیادی کودک در این حمله زخمی شدند. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه خشونت پلیس مرزی یونان با پنانجویان Fotoğraf: Gökhan Balcı

پلیس مرزی یونان مجددا با گاز آشک آور به پناهجویان حمله کرد. صدها پناهجو از جمله تعداد زیادی کودک در این حمله زخمی شدند. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه خشونت پلیس مرزی یونان با پنانجویان Fotoğraf: Gökhan Balcı

پلیس مرزی یونان مجددا با گاز آشک آور به پناهجویان حمله کرد. صدها پناهجو از جمله تعداد زیادی کودک در این حمله زخمی شدند. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه خشونت پلیس مرزی یونان با پنانجویان Fotoğraf: Gökhan Balcı

پلیس مرزی یونان مجددا با گاز آشک آور به پناهجویان حمله کرد. صدها پناهجو از جمله تعداد زیادی کودک در این حمله زخمی شدند. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه خشونت پلیس مرزی یونان با پنانجویان Fotoğraf: Gökhan Balcı

پلیس مرزی یونان مجددا با گاز آشک آور به پناهجویان حمله کرد. صدها پناهجو از جمله تعداد زیادی کودک در این حمله زخمی شدند. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه خشونت پلیس مرزی یونان با پنانجویان Fotoğraf: Gökhan Balcı

پلیس مرزی یونان مجددا با گاز آشک آور به پناهجویان حمله کرد. صدها پناهجو از جمله تعداد زیادی کودک در این حمله زخمی شدند. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه خشونت پلیس مرزی یونان با پنانجویان Fotoğraf: Gökhan Balcı

پلیس مرزی یونان مجددا با گاز آشک آور به پناهجویان حمله کرد. صدها پناهجو از جمله تعداد زیادی کودک در این حمله زخمی شدند. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه خشونت پلیس مرزی یونان با پنانجویان Fotoğraf: Gökhan Balcı

پلیس مرزی یونان مجددا با گاز آشک آور به پناهجویان حمله کرد. صدها پناهجو از جمله تعداد زیادی کودک در این حمله زخمی شدند. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه خشونت پلیس مرزی یونان با پنانجویان Fotoğraf: Gökhan Balcı

پلیس مرزی یونان مجددا با گاز آشک آور به پناهجویان حمله کرد. صدها پناهجو از جمله تعداد زیادی کودک در این حمله زخمی شدند. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

ادامه خشونت پلیس مرزی یونان با پنانجویان Fotoğraf: Gökhan Balcı

پلیس مرزی یونان مجددا با گاز آشک آور به پناهجویان حمله کرد. صدها پناهجو از جمله تعداد زیادی کودک در این حمله زخمی شدند. ( Gökhan Balcı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها