ادامه تظاهرات فلسطینیان علیه عادی‌سازی روابط میان امارات و اسرائیل در غزه

ادامه تظاهرات فلسطینیان علیه عادی‌سازی روابط میان امارات و اسرائیل در غزه

گروهی از فلسطینیان علیه توافق امارات متحده عربی و اسرائیل برای عادی‌سازی روابط در اردوگاه النصیرات غزه تظاهرات کردند. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تظاهرات فلسطینیان علیه عادی‌سازی روابط میان امارات و اسرائیل در غزه Fotoğraf: Ashraf Amra

گروهی از فلسطینیان علیه توافق امارات متحده عربی و اسرائیل برای عادی‌سازی روابط در اردوگاه النصیرات غزه تظاهرات کردند. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تظاهرات فلسطینیان علیه عادی‌سازی روابط میان امارات و اسرائیل در غزه Fotoğraf: Ashraf Amra

گروهی از فلسطینیان علیه توافق امارات متحده عربی و اسرائیل برای عادی‌سازی روابط در اردوگاه النصیرات غزه تظاهرات کردند. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تظاهرات فلسطینیان علیه عادی‌سازی روابط میان امارات و اسرائیل در غزه Fotoğraf: Ashraf Amra

گروهی از فلسطینیان علیه توافق امارات متحده عربی و اسرائیل برای عادی‌سازی روابط در اردوگاه النصیرات غزه تظاهرات کردند. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تظاهرات فلسطینیان علیه عادی‌سازی روابط میان امارات و اسرائیل در غزه Fotoğraf: Ashraf Amra

گروهی از فلسطینیان علیه توافق امارات متحده عربی و اسرائیل برای عادی‌سازی روابط در اردوگاه النصیرات غزه تظاهرات کردند. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تظاهرات فلسطینیان علیه عادی‌سازی روابط میان امارات و اسرائیل در غزه Fotoğraf: Ashraf Amra

گروهی از فلسطینیان علیه توافق امارات متحده عربی و اسرائیل برای عادی‌سازی روابط در اردوگاه النصیرات غزه تظاهرات کردند. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تظاهرات فلسطینیان علیه عادی‌سازی روابط میان امارات و اسرائیل در غزه Fotoğraf: Ashraf Amra

گروهی از فلسطینیان علیه توافق امارات متحده عربی و اسرائیل برای عادی‌سازی روابط در اردوگاه النصیرات غزه تظاهرات کردند. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تظاهرات فلسطینیان علیه عادی‌سازی روابط میان امارات و اسرائیل در غزه Fotoğraf: Ashraf Amra

گروهی از فلسطینیان علیه توافق امارات متحده عربی و اسرائیل برای عادی‌سازی روابط در اردوگاه النصیرات غزه تظاهرات کردند. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تظاهرات فلسطینیان علیه عادی‌سازی روابط میان امارات و اسرائیل در غزه Fotoğraf: Ashraf Amra

گروهی از فلسطینیان علیه توافق امارات متحده عربی و اسرائیل برای عادی‌سازی روابط در اردوگاه النصیرات غزه تظاهرات کردند. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تظاهرات فلسطینیان علیه عادی‌سازی روابط میان امارات و اسرائیل در غزه Fotoğraf: Ashraf Amra

گروهی از فلسطینیان علیه توافق امارات متحده عربی و اسرائیل برای عادی‌سازی روابط در اردوگاه النصیرات غزه تظاهرات کردند. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تظاهرات فلسطینیان علیه عادی‌سازی روابط میان امارات و اسرائیل در غزه Fotoğraf: Ashraf Amra

گروهی از فلسطینیان علیه توافق امارات متحده عربی و اسرائیل برای عادی‌سازی روابط در اردوگاه النصیرات غزه تظاهرات کردند. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تظاهرات فلسطینیان علیه عادی‌سازی روابط میان امارات و اسرائیل در غزه Fotoğraf: Ashraf Amra

گروهی از فلسطینیان علیه توافق امارات متحده عربی و اسرائیل برای عادی‌سازی روابط در اردوگاه النصیرات غزه تظاهرات کردند. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تظاهرات فلسطینیان علیه عادی‌سازی روابط میان امارات و اسرائیل در غزه Fotoğraf: Ashraf Amra

گروهی از فلسطینیان علیه توافق امارات متحده عربی و اسرائیل برای عادی‌سازی روابط در اردوگاه النصیرات غزه تظاهرات کردند. ( Ashraf Amra - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها