ادامه ارسال کمکهای بشردوستانه ترکیه به زلزله زدگان آلبانی

ادامه ارسال کمکهای بشردوستانه ترکیه به زلزله زدگان آلبانی

هواپیمای نظامی حامل کمکهای بشر دوستانه سازمان هلال احمر و «آفاد» ترکیه به زلزله زدگان آلبانی به شهر تیرانا رسید. ( Olsi Shehu - خبرگزاری آناتولی )

ادامه ارسال کمکهای بشردوستانه ترکیه به زلزله زدگان آلبانی
Fotoğraf: Olsi Shehu

هواپیمای نظامی حامل کمکهای بشر دوستانه سازمان هلال احمر و «آفاد» ترکیه به زلزله زدگان آلبانی به شهر تیرانا رسید. ( Olsi Shehu - خبرگزاری آناتولی )

ادامه ارسال کمکهای بشردوستانه ترکیه به زلزله زدگان آلبانی
Fotoğraf: Olsi Shehu

هواپیمای نظامی حامل کمکهای بشر دوستانه سازمان هلال احمر و «آفاد» ترکیه به زلزله زدگان آلبانی به شهر تیرانا رسید. ( Olsi Shehu - خبرگزاری آناتولی )

ادامه ارسال کمکهای بشردوستانه ترکیه به زلزله زدگان آلبانی
Fotoğraf: Olsi Shehu

هواپیمای نظامی حامل کمکهای بشر دوستانه سازمان هلال احمر و «آفاد» ترکیه به زلزله زدگان آلبانی به شهر تیرانا رسید. ( Olsi Shehu - خبرگزاری آناتولی )

ادامه ارسال کمکهای بشردوستانه ترکیه به زلزله زدگان آلبانی
Fotoğraf: Olsi Shehu

هواپیمای نظامی حامل کمکهای بشر دوستانه سازمان هلال احمر و «آفاد» ترکیه به زلزله زدگان آلبانی به شهر تیرانا رسید. ( Olsi Shehu - خبرگزاری آناتولی )

ادامه ارسال کمکهای بشردوستانه ترکیه به زلزله زدگان آلبانی
Fotoğraf: Olsi Shehu

هواپیمای نظامی حامل کمکهای بشر دوستانه سازمان هلال احمر و «آفاد» ترکیه به زلزله زدگان آلبانی به شهر تیرانا رسید. ( Olsi Shehu - خبرگزاری آناتولی )

ادامه ارسال کمکهای بشردوستانه ترکیه به زلزله زدگان آلبانی
Fotoğraf: Olsi Shehu

هواپیمای نظامی حامل کمکهای بشر دوستانه سازمان هلال احمر و «آفاد» ترکیه به زلزله زدگان آلبانی به شهر تیرانا رسید. ( Olsi Shehu - خبرگزاری آناتولی )

ادامه ارسال کمکهای بشردوستانه ترکیه به زلزله زدگان آلبانی
Fotoğraf: Olsi Shehu

هواپیمای نظامی حامل کمکهای بشر دوستانه سازمان هلال احمر و «آفاد» ترکیه به زلزله زدگان آلبانی به شهر تیرانا رسید. ( Olsi Shehu - خبرگزاری آناتولی )

ادامه ارسال کمکهای بشردوستانه ترکیه به زلزله زدگان آلبانی
Fotoğraf: Olsi Shehu

هواپیمای نظامی حامل کمکهای بشر دوستانه سازمان هلال احمر و «آفاد» ترکیه به زلزله زدگان آلبانی به شهر تیرانا رسید. ( Olsi Shehu - خبرگزاری آناتولی )

ادامه ارسال کمکهای بشردوستانه ترکیه به زلزله زدگان آلبانی
Fotoğraf: Olsi Shehu

هواپیمای نظامی حامل کمکهای بشر دوستانه سازمان هلال احمر و «آفاد» ترکیه به زلزله زدگان آلبانی به شهر تیرانا رسید. ( Olsi Shehu - خبرگزاری آناتولی )

ادامه ارسال کمکهای بشردوستانه ترکیه به زلزله زدگان آلبانی
Fotoğraf: Olsi Shehu

هواپیمای نظامی حامل کمکهای بشر دوستانه سازمان هلال احمر و «آفاد» ترکیه به زلزله زدگان آلبانی به شهر تیرانا رسید. ( Olsi Shehu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها