ابرماه در آسمان استانبول

ابرماه در آسمان استانبول

مردم استانبول در ساعت اولیه شب شاهد ابرماه که در آن کره ماه در کمترین فاصله خود با زمین می رسد، شدند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

ابرماه در آسمان استانبول Fotoğraf: İsa Terli

مردم استانبول در ساعت اولیه شب شاهد ابرماه که در آن کره ماه در کمترین فاصله خود با زمین می رسد، شدند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

ابرماه در آسمان استانبول Fotoğraf: İsa Terli

مردم استانبول در ساعت اولیه شب شاهد ابرماه که در آن کره ماه در کمترین فاصله خود با زمین می رسد، شدند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

ابرماه در آسمان استانبول Fotoğraf: İsa Terli

مردم استانبول در ساعت اولیه شب شاهد ابرماه که در آن کره ماه در کمترین فاصله خود با زمین می رسد، شدند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

ابرماه در آسمان وان
Fotoğraf: Özkan Bilgin

مردم وان در ساعت اولیه شب شاهد ابرماه که در آن کره ماه در کمترین فاصله خود با زمین می رسد، شدند. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

ابرماه در آسمان وان
Fotoğraf: Özkan Bilgin

مردم وان در ساعت اولیه شب شاهد ابرماه که در آن کره ماه در کمترین فاصله خود با زمین می رسد، شدند. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

ابرماه در آسمان وان
Fotoğraf: Özkan Bilgin

مردم وان در ساعت اولیه شب شاهد ابرماه که در آن کره ماه در کمترین فاصله خود با زمین می رسد، شدند. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

ابرماه در آسمان وان
Fotoğraf: Özkan Bilgin

مردم وان در ساعت اولیه شب شاهد ابرماه که در آن کره ماه در کمترین فاصله خود با زمین می رسد، شدند. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

ابرماه در آسمان آنکارا Fotoğraf: Ahmet Okatalı

مردم آنکارا در ساعت اولیه شب شاهد ابرماه که در آن کره ماه در کمترین فاصله خود با زمین می رسد، شدند. ( Ahmet Okatalı - خبرگزاری آناتولی )

ابرماه در آسمان آنکارا Fotoğraf: Aytaç Ünal

مردم آنکارا در ساعت اولیه شب شاهد ابرماه که در آن کره ماه در کمترین فاصله خود با زمین می رسد، شدند. ( Aytaç Ünal - خبرگزاری آناتولی )

ابرماه در آسمان آنکارا Fotoğraf: Aytaç Ünal

مردم آنکارا در ساعت اولیه شب شاهد ابرماه که در آن کره ماه در کمترین فاصله خود با زمین می رسد، شدند. ( Aytaç Ünal - خبرگزاری آناتولی )

ابرماه در آسمان آنکارا Fotoğraf: Aytaç Ünal

مردم آنکارا در ساعت اولیه شب شاهد ابرماه که در آن کره ماه در کمترین فاصله خود با زمین می رسد، شدند. ( Aytaç Ünal - خبرگزاری آناتولی )

ابرماه در آسمان آنکارا Fotoğraf: Halil Sağırkaya

مردم آنکارا در ساعت اولیه شب شاهد ابرماه که در آن کره ماه در کمترین فاصله خود با زمین می رسد، شدند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

ابرماه در آسمان آنکارا Fotoğraf: Halil Sağırkaya

مردم آنکارا در ساعت اولیه شب شاهد ابرماه که در آن کره ماه در کمترین فاصله خود با زمین می رسد، شدند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

ابرماه در آسمان آنکارا Fotoğraf: Halil Sağırkaya

مردم آنکارا در ساعت اولیه شب شاهد ابرماه که در آن کره ماه در کمترین فاصله خود با زمین می رسد، شدند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

ابرماه در آسمان آنکارا Fotoğraf: Halil Sağırkaya

مردم آنکارا در ساعت اولیه شب شاهد ابرماه که در آن کره ماه در کمترین فاصله خود با زمین می رسد، شدند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها