آوارگان سوری برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند

آوارگان سوری برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند

غیرنظامیان سوری که به‌دلیل حملات رژیم اسد و حامیان وی وادار به ترک منازل خود شده و به استان ادلب پناه برده‌اند برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

آوارگان سوری برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند Fotoğraf: Muhammed Said

غیرنظامیان سوری که به‌دلیل حملات رژیم اسد و حامیان وی وادار به ترک منازل خود شده و به استان ادلب پناه برده‌اند برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

آوارگان سوری برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند Fotoğraf: Muhammed Said

غیرنظامیان سوری که به‌دلیل حملات رژیم اسد و حامیان وی وادار به ترک منازل خود شده و به استان ادلب پناه برده‌اند برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

آوارگان سوری برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند Fotoğraf: Muhammed Said

غیرنظامیان سوری که به‌دلیل حملات رژیم اسد و حامیان وی وادار به ترک منازل خود شده و به استان ادلب پناه برده‌اند برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

آوارگان سوری برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند Fotoğraf: Muhammed Said

غیرنظامیان سوری که به‌دلیل حملات رژیم اسد و حامیان وی وادار به ترک منازل خود شده و به استان ادلب پناه برده‌اند برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

آوارگان سوری برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند Fotoğraf: Muhammed Said

غیرنظامیان سوری که به‌دلیل حملات رژیم اسد و حامیان وی وادار به ترک منازل خود شده و به استان ادلب پناه برده‌اند برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

آوارگان سوری برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند Fotoğraf: Muhammed Said

غیرنظامیان سوری که به‌دلیل حملات رژیم اسد و حامیان وی وادار به ترک منازل خود شده و به استان ادلب پناه برده‌اند برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

آوارگان سوری برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند Fotoğraf: Muhammed Said

غیرنظامیان سوری که به‌دلیل حملات رژیم اسد و حامیان وی وادار به ترک منازل خود شده و به استان ادلب پناه برده‌اند برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

آوارگان سوری برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند Fotoğraf: Muhammed Said

غیرنظامیان سوری که به‌دلیل حملات رژیم اسد و حامیان وی وادار به ترک منازل خود شده و به استان ادلب پناه برده‌اند برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

آوارگان سوری برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند Fotoğraf: Muhammed Said

غیرنظامیان سوری که به‌دلیل حملات رژیم اسد و حامیان وی وادار به ترک منازل خود شده و به استان ادلب پناه برده‌اند برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

آوارگان سوری برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند Fotoğraf: Muhammed Said

غیرنظامیان سوری که به‌دلیل حملات رژیم اسد و حامیان وی وادار به ترک منازل خود شده و به استان ادلب پناه برده‌اند برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

آوارگان سوری برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند Fotoğraf: Muhammed Said

غیرنظامیان سوری که به‌دلیل حملات رژیم اسد و حامیان وی وادار به ترک منازل خود شده و به استان ادلب پناه برده‌اند برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

آوارگان سوری برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند Fotoğraf: Muhammed Said

غیرنظامیان سوری که به‌دلیل حملات رژیم اسد و حامیان وی وادار به ترک منازل خود شده و به استان ادلب پناه برده‌اند برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

آوارگان سوری برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند Fotoğraf: Muhammed Said

غیرنظامیان سوری که به‌دلیل حملات رژیم اسد و حامیان وی وادار به ترک منازل خود شده و به استان ادلب پناه برده‌اند برای بازگشت به خانه‌های خود تظاهرات کردند. ( Muhammed Said - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها