آغاز فعالیت مدارس بنیاد معارف ترکیه در هرات افغانستان

آغاز فعالیت مدارس بنیاد معارف ترکیه در هرات افغانستان

فعالیت دو مدرسه «افغان-ترک» در ولایت هرات افغانستان امروز طی مراسمی با حضور شماری از مقامات دو کشور از جمله میرویس بلخی، وزیر معارف افغانستان و ریها دینی‌میچ، معاون وزیر آموزش و پرورش ترکیه آغاز شد. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

آغاز فعالیت مدارس بنیاد معارف ترکیه در هرات افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

فعالیت دو مدرسه «افغان-ترک» در ولایت هرات افغانستان امروز طی مراسمی با حضور شماری از مقامات دو کشور از جمله میرویس بلخی، وزیر معارف افغانستان و ریها دینی‌میچ، معاون وزیر آموزش و پرورش ترکیه آغاز شد. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

آغاز فعالیت مدارس بنیاد معارف ترکیه در هرات افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

فعالیت دو مدرسه «افغان-ترک» در ولایت هرات افغانستان امروز طی مراسمی با حضور شماری از مقامات دو کشور از جمله میرویس بلخی، وزیر معارف افغانستان و ریها دینی‌میچ، معاون وزیر آموزش و پرورش ترکیه آغاز شد. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

آغاز فعالیت مدارس بنیاد معارف ترکیه در هرات افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

فعالیت دو مدرسه «افغان-ترک» در ولایت هرات افغانستان امروز طی مراسمی با حضور شماری از مقامات دو کشور از جمله میرویس بلخی، وزیر معارف افغانستان و ریها دینی‌میچ، معاون وزیر آموزش و پرورش ترکیه آغاز شد. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

آغاز فعالیت مدارس بنیاد معارف ترکیه در هرات افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

فعالیت دو مدرسه «افغان-ترک» در ولایت هرات افغانستان امروز طی مراسمی با حضور شماری از مقامات دو کشور از جمله میرویس بلخی، وزیر معارف افغانستان و ریها دینی‌میچ، معاون وزیر آموزش و پرورش ترکیه آغاز شد. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

آغاز فعالیت مدارس بنیاد معارف ترکیه در هرات افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

فعالیت دو مدرسه «افغان-ترک» در ولایت هرات افغانستان امروز طی مراسمی با حضور شماری از مقامات دو کشور از جمله میرویس بلخی، وزیر معارف افغانستان و ریها دینی‌میچ، معاون وزیر آموزش و پرورش ترکیه آغاز شد. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

آغاز فعالیت مدارس بنیاد معارف ترکیه در هرات افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

فعالیت دو مدرسه «افغان-ترک» در ولایت هرات افغانستان امروز طی مراسمی با حضور شماری از مقامات دو کشور از جمله میرویس بلخی، وزیر معارف افغانستان و ریها دینی‌میچ، معاون وزیر آموزش و پرورش ترکیه آغاز شد. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

آغاز فعالیت مدارس بنیاد معارف ترکیه در هرات افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

فعالیت دو مدرسه «افغان-ترک» در ولایت هرات افغانستان امروز طی مراسمی با حضور شماری از مقامات دو کشور از جمله میرویس بلخی، وزیر معارف افغانستان و ریها دینی‌میچ، معاون وزیر آموزش و پرورش ترکیه آغاز شد. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

آغاز فعالیت مدارس بنیاد معارف ترکیه در هرات افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

فعالیت دو مدرسه «افغان-ترک» در ولایت هرات افغانستان امروز طی مراسمی با حضور شماری از مقامات دو کشور از جمله میرویس بلخی، وزیر معارف افغانستان و ریها دینی‌میچ، معاون وزیر آموزش و پرورش ترکیه آغاز شد. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

آغاز فعالیت مدارس بنیاد معارف ترکیه در هرات افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

فعالیت دو مدرسه «افغان-ترک» در ولایت هرات افغانستان امروز طی مراسمی با حضور شماری از مقامات دو کشور از جمله میرویس بلخی، وزیر معارف افغانستان و ریها دینی‌میچ، معاون وزیر آموزش و پرورش ترکیه آغاز شد. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها