آغاز برداشت «سیاه‌گیله» در بورسای ترکیه

آغاز برداشت «سیاه‌گیله» در بورسای ترکیه

کشاورزان در استان بورسای ترکیه برداشت محصول «سیاه‌گیله» را آغاز کردند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت «سیاه‌گیله» در بورسای ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کشاورزان در استان بورسای ترکیه برداشت محصول «سیاه‌گیله» را آغاز کردند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت «سیاه‌گیله» در بورسای ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کشاورزان در استان بورسای ترکیه برداشت محصول «سیاه‌گیله» را آغاز کردند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت «سیاه‌گیله» در بورسای ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کشاورزان در استان بورسای ترکیه برداشت محصول «سیاه‌گیله» را آغاز کردند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت «سیاه‌گیله» در بورسای ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کشاورزان در استان بورسای ترکیه برداشت محصول «سیاه‌گیله» را آغاز کردند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت «سیاه‌گیله» در بورسای ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کشاورزان در استان بورسای ترکیه برداشت محصول «سیاه‌گیله» را آغاز کردند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت «سیاه‌گیله» در بورسای ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کشاورزان در استان بورسای ترکیه برداشت محصول «سیاه‌گیله» را آغاز کردند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت «سیاه‌گیله» در بورسای ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کشاورزان در استان بورسای ترکیه برداشت محصول «سیاه‌گیله» را آغاز کردند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت «سیاه‌گیله» در بورسای ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کشاورزان در استان بورسای ترکیه برداشت محصول «سیاه‌گیله» را آغاز کردند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت «سیاه‌گیله» در بورسای ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کشاورزان در استان بورسای ترکیه برداشت محصول «سیاه‌گیله» را آغاز کردند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت «سیاه‌گیله» در بورسای ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کشاورزان در استان بورسای ترکیه برداشت محصول «سیاه‌گیله» را آغاز کردند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت «سیاه‌گیله» در بورسای ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کشاورزان در استان بورسای ترکیه برداشت محصول «سیاه‌گیله» را آغاز کردند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت «سیاه‌گیله» در بورسای ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کشاورزان در استان بورسای ترکیه برداشت محصول «سیاه‌گیله» را آغاز کردند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت «سیاه‌گیله» در بورسای ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کشاورزان در استان بورسای ترکیه برداشت محصول «سیاه‌گیله» را آغاز کردند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت «سیاه‌گیله» در بورسای ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کشاورزان در استان بورسای ترکیه برداشت محصول «سیاه‌گیله» را آغاز کردند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت «سیاه‌گیله» در بورسای ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کشاورزان در استان بورسای ترکیه برداشت محصول «سیاه‌گیله» را آغاز کردند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها