آغاز انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در اندونزی

آغاز انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در اندونزی

بیش از 190 میلیون اندونزیایی واجد شرایط از ساعت 07:00 صبح امروز به وقت محلی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس این کشور به پای صندوق های رای رفتند. جوکو ویدودو، رئیس جمهور کنونی این کشور رای خود را به صندوق ریخت. ( Eko Siswono Toyudho - خبرگزاری آناتولی )

آغاز انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در اندونزی Fotoğraf: Mahmut Atanur

بیش از 190 میلیون اندونزیایی واجد شرایط از ساعت 07:00 صبح امروز به وقت محلی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس این کشور به پای صندوق های رای رفتند. ( Mahmut Atanur - خبرگزاری آناتولی )

آغاز انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در اندونزی Fotoğraf: Eko Siswono Toyudho

بیش از 190 میلیون اندونزیایی واجد شرایط از ساعت 07:00 صبح امروز به وقت محلی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس این کشور به پای صندوق های رای رفتند. جوکو ویدودو، رئیس جمهور کنونی این کشور رای خود را به صندوق ریخت. ( Eko Siswono Toyudho - خبرگزاری آناتولی )

آغاز انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در اندونزی Fotoğraf: Eko Siswono Toyudho

بیش از 190 میلیون اندونزیایی واجد شرایط از ساعت 07:00 صبح امروز به وقت محلی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس این کشور به پای صندوق های رای رفتند. جوکو ویدودو، رئیس جمهور کنونی این کشور رای خود را به صندوق ریخت. ( Eko Siswono Toyudho - خبرگزاری آناتولی )

آغاز انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در اندونزی Fotoğraf: Eko Siswono Toyudho

بیش از 190 میلیون اندونزیایی واجد شرایط از ساعت 07:00 صبح امروز به وقت محلی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس این کشور به پای صندوق های رای رفتند. جوکو ویدودو، رئیس جمهور کنونی این کشور رای خود را به صندوق ریخت. ( Eko Siswono Toyudho - خبرگزاری آناتولی )

آغاز انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در اندونزی Fotoğraf: Mahmut Atanur

بیش از 190 میلیون اندونزیایی واجد شرایط از ساعت 07:00 صبح امروز به وقت محلی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس این کشور به پای صندوق های رای رفتند. ( Mahmut Atanur - خبرگزاری آناتولی )

آغاز انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در اندونزی Fotoğraf: Mahmut Atanur

بیش از 190 میلیون اندونزیایی واجد شرایط از ساعت 07:00 صبح امروز به وقت محلی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس این کشور به پای صندوق های رای رفتند. ( Mahmut Atanur - خبرگزاری آناتولی )

آغاز انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در اندونزی Fotoğraf: Mahmut Atanur

بیش از 190 میلیون اندونزیایی واجد شرایط از ساعت 07:00 صبح امروز به وقت محلی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس این کشور به پای صندوق های رای رفتند. ( Mahmut Atanur - خبرگزاری آناتولی )

آغاز انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در اندونزی Fotoğraf: Mahmut Atanur

بیش از 190 میلیون اندونزیایی واجد شرایط از ساعت 07:00 صبح امروز به وقت محلی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس این کشور به پای صندوق های رای رفتند. ( Mahmut Atanur - خبرگزاری آناتولی )

آغاز انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در اندونزی Fotoğraf: Mahmut Atanur

بیش از 190 میلیون اندونزیایی واجد شرایط از ساعت 07:00 صبح امروز به وقت محلی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس این کشور به پای صندوق های رای رفتند. ( Mahmut Atanur - خبرگزاری آناتولی )

آغاز انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در اندونزی Fotoğraf: Mahmut Atanur

بیش از 190 میلیون اندونزیایی واجد شرایط از ساعت 07:00 صبح امروز به وقت محلی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس این کشور به پای صندوق های رای رفتند. ( Mahmut Atanur - خبرگزاری آناتولی )

آغاز انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در اندونزی Fotoğraf: Mahmut Atanur

بیش از 190 میلیون اندونزیایی واجد شرایط از ساعت 07:00 صبح امروز به وقت محلی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس این کشور به پای صندوق های رای رفتند. ( Mahmut Atanur - خبرگزاری آناتولی )

آغاز انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در اندونزی Fotoğraf: Mahmut Atanur

بیش از 190 میلیون اندونزیایی واجد شرایط از ساعت 07:00 صبح امروز به وقت محلی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس این کشور به پای صندوق های رای رفتند. ( Mahmut Atanur - خبرگزاری آناتولی )

آغاز انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در اندونزی Fotoğraf: Mahmut Atanur

بیش از 190 میلیون اندونزیایی واجد شرایط از ساعت 07:00 صبح امروز به وقت محلی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس این کشور به پای صندوق های رای رفتند. ( Mahmut Atanur - خبرگزاری آناتولی )

آغاز انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در اندونزی Fotoğraf: Mahmut Atanur

بیش از 190 میلیون اندونزیایی واجد شرایط از ساعت 07:00 صبح امروز به وقت محلی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس این کشور به پای صندوق های رای رفتند. ( Mahmut Atanur - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها