آرامگاه خواجه احمد یسوی در قزاقستان

آرامگاه خواجه احمد یسوی در قزاقستان

آرامگاه خواجه احمد یسوی، بنیانگذار تصوف در شهر باستانی ترکستان، واقع در جنوب قزاقستان که زمانی مرکز فرهنگی، تجاری این کشور آسیای میانه بوده است قرار دارد. این آرامگاه به‌ فرمان تیمور لنگ در قرن 14 میلادی احداث‌ شده است و از گردشگران زیادی از کشورهای‌ منطقه میزبانی می‌کند. این آرامگاه با حمایت ترکیه در دهه 2000 بازسازی شد. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

آرامگاه خواجه احمد یسوی در قزاقستان Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

آرامگاه خواجه احمد یسوی، بنیانگذار تصوف در شهر باستانی ترکستان، واقع در جنوب قزاقستان که زمانی مرکز فرهنگی، تجاری این کشور آسیای میانه بوده است قرار دارد. این آرامگاه به‌ فرمان تیمور لنگ در قرن 14 میلادی احداث‌ شده است و از گردشگران زیادی از کشورهای‌ منطقه میزبانی می‌کند. این آرامگاه با حمایت ترکیه در دهه 2000 بازسازی شد. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

آرامگاه خواجه احمد یسوی در قزاقستان Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

آرامگاه خواجه احمد یسوی، بنیانگذار تصوف در شهر باستانی ترکستان، واقع در جنوب قزاقستان که زمانی مرکز فرهنگی، تجاری این کشور آسیای میانه بوده است قرار دارد. این آرامگاه به‌ فرمان تیمور لنگ در قرن 14 میلادی احداث‌ شده است و از گردشگران زیادی از کشورهای‌ منطقه میزبانی می‌کند. این آرامگاه با حمایت ترکیه در دهه 2000 بازسازی شد. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

آرامگاه خواجه احمد یسوی در قزاقستان Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

آرامگاه خواجه احمد یسوی، بنیانگذار تصوف در شهر باستانی ترکستان، واقع در جنوب قزاقستان که زمانی مرکز فرهنگی، تجاری این کشور آسیای میانه بوده است قرار دارد. این آرامگاه به‌ فرمان تیمور لنگ در قرن 14 میلادی احداث‌ شده است و از گردشگران زیادی از کشورهای‌ منطقه میزبانی می‌کند. این آرامگاه با حمایت ترکیه در دهه 2000 بازسازی شد. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

آرامگاه خواجه احمد یسوی در قزاقستان Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

آرامگاه خواجه احمد یسوی، بنیانگذار تصوف در شهر باستانی ترکستان، واقع در جنوب قزاقستان که زمانی مرکز فرهنگی، تجاری این کشور آسیای میانه بوده است قرار دارد. این آرامگاه به‌ فرمان تیمور لنگ در قرن 14 میلادی احداث‌ شده است و از گردشگران زیادی از کشورهای‌ منطقه میزبانی می‌کند. این آرامگاه با حمایت ترکیه در دهه 2000 بازسازی شد. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

آرامگاه خواجه احمد یسوی در قزاقستان Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

آرامگاه خواجه احمد یسوی، بنیانگذار تصوف در شهر باستانی ترکستان، واقع در جنوب قزاقستان که زمانی مرکز فرهنگی، تجاری این کشور آسیای میانه بوده است قرار دارد. این آرامگاه به‌ فرمان تیمور لنگ در قرن 14 میلادی احداث‌ شده است و از گردشگران زیادی از کشورهای‌ منطقه میزبانی می‌کند. این آرامگاه با حمایت ترکیه در دهه 2000 بازسازی شد. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

آرامگاه خواجه احمد یسوی در قزاقستان Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

آرامگاه خواجه احمد یسوی، بنیانگذار تصوف در شهر باستانی ترکستان، واقع در جنوب قزاقستان که زمانی مرکز فرهنگی، تجاری این کشور آسیای میانه بوده است قرار دارد. این آرامگاه به‌ فرمان تیمور لنگ در قرن 14 میلادی احداث‌ شده است و از گردشگران زیادی از کشورهای‌ منطقه میزبانی می‌کند. این آرامگاه با حمایت ترکیه در دهه 2000 بازسازی شد. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

آرامگاه خواجه احمد یسوی در قزاقستان Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

آرامگاه خواجه احمد یسوی، بنیانگذار تصوف در شهر باستانی ترکستان، واقع در جنوب قزاقستان که زمانی مرکز فرهنگی، تجاری این کشور آسیای میانه بوده است قرار دارد. این آرامگاه به‌ فرمان تیمور لنگ در قرن 14 میلادی احداث‌ شده است و از گردشگران زیادی از کشورهای‌ منطقه میزبانی می‌کند. این آرامگاه با حمایت ترکیه در دهه 2000 بازسازی شد. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

آرامگاه خواجه احمد یسوی در قزاقستان Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

آرامگاه خواجه احمد یسوی، بنیانگذار تصوف در شهر باستانی ترکستان، واقع در جنوب قزاقستان که زمانی مرکز فرهنگی، تجاری این کشور آسیای میانه بوده است قرار دارد. این آرامگاه به‌ فرمان تیمور لنگ در قرن 14 میلادی احداث‌ شده است و از گردشگران زیادی از کشورهای‌ منطقه میزبانی می‌کند. این آرامگاه با حمایت ترکیه در دهه 2000 بازسازی شد. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

آرامگاه خواجه احمد یسوی در قزاقستان Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

آرامگاه خواجه احمد یسوی، بنیانگذار تصوف در شهر باستانی ترکستان، واقع در جنوب قزاقستان که زمانی مرکز فرهنگی، تجاری این کشور آسیای میانه بوده است قرار دارد. این آرامگاه به‌ فرمان تیمور لنگ در قرن 14 میلادی احداث‌ شده است و از گردشگران زیادی از کشورهای‌ منطقه میزبانی می‌کند. این آرامگاه با حمایت ترکیه در دهه 2000 بازسازی شد. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

آرامگاه خواجه احمد یسوی در قزاقستان Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

آرامگاه خواجه احمد یسوی، بنیانگذار تصوف در شهر باستانی ترکستان، واقع در جنوب قزاقستان که زمانی مرکز فرهنگی، تجاری این کشور آسیای میانه بوده است قرار دارد. این آرامگاه به‌ فرمان تیمور لنگ در قرن 14 میلادی احداث‌ شده است و از گردشگران زیادی از کشورهای‌ منطقه میزبانی می‌کند. این آرامگاه با حمایت ترکیه در دهه 2000 بازسازی شد. ( Mahmut Serdar Alakuş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها