آبشار پویراجیک؛ جاذبه گردشگری طبیعت کاستامونو

آبشار پویراجیک؛ جاذبه گردشگری طبیعت کاستامونو

آبشار پویراجیک در شهر شن‌پازار در استان کاستامونوی ترکیه که از دل صخره‌ها جاری می‌شود، با مسیر پیاده‌روی چوبی در میان جنگل در روزهای گرم تابستان طبیعت‌دوستان را به خود جلب می‌کند. ( Bilal Kahyaoğlu - خبرگزاری آناتولی )

آبشار پویراجیک؛ جاذبه گردشگری طبیعت کاستامونو Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu

آبشار پویراجیک در شهر شن‌پازار در استان کاستامونوی ترکیه که از دل صخره‌ها جاری می‌شود، با مسیر پیاده‌روی چوبی در میان جنگل در روزهای گرم تابستان طبیعت‌دوستان را به خود جلب می‌کند. ( Bilal Kahyaoğlu - خبرگزاری آناتولی )

آبشار پویراجیک؛ جاذبه گردشگری طبیعت کاستامونو Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu

آبشار پویراجیک در شهر شن‌پازار در استان کاستامونوی ترکیه که از دل صخره‌ها جاری می‌شود، با مسیر پیاده‌روی چوبی در میان جنگل در روزهای گرم تابستان طبیعت‌دوستان را به خود جلب می‌کند. ( Bilal Kahyaoğlu - خبرگزاری آناتولی )

آبشار پویراجیک؛ جاذبه گردشگری طبیعت کاستامونو Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu

آبشار پویراجیک در شهر شن‌پازار در استان کاستامونوی ترکیه که از دل صخره‌ها جاری می‌شود، با مسیر پیاده‌روی چوبی در میان جنگل در روزهای گرم تابستان طبیعت‌دوستان را به خود جلب می‌کند. ( Bilal Kahyaoğlu - خبرگزاری آناتولی )

آبشار پویراجیک؛ جاذبه گردشگری طبیعت کاستامونو Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu

آبشار پویراجیک در شهر شن‌پازار در استان کاستامونوی ترکیه که از دل صخره‌ها جاری می‌شود، با مسیر پیاده‌روی چوبی در میان جنگل در روزهای گرم تابستان طبیعت‌دوستان را به خود جلب می‌کند. ( Bilal Kahyaoğlu - خبرگزاری آناتولی )

آبشار پویراجیک؛ جاذبه گردشگری طبیعت کاستامونو Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu

آبشار پویراجیک در شهر شن‌پازار در استان کاستامونوی ترکیه که از دل صخره‌ها جاری می‌شود، با مسیر پیاده‌روی چوبی در میان جنگل در روزهای گرم تابستان طبیعت‌دوستان را به خود جلب می‌کند. ( Bilal Kahyaoğlu - خبرگزاری آناتولی )

آبشار پویراجیک؛ جاذبه گردشگری طبیعت کاستامونو Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu

آبشار پویراجیک در شهر شن‌پازار در استان کاستامونوی ترکیه که از دل صخره‌ها جاری می‌شود، با مسیر پیاده‌روی چوبی در میان جنگل در روزهای گرم تابستان طبیعت‌دوستان را به خود جلب می‌کند. ( Bilal Kahyaoğlu - خبرگزاری آناتولی )

آبشار پویراجیک؛ جاذبه گردشگری طبیعت کاستامونو Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu

آبشار پویراجیک در شهر شن‌پازار در استان کاستامونوی ترکیه که از دل صخره‌ها جاری می‌شود، با مسیر پیاده‌روی چوبی در میان جنگل در روزهای گرم تابستان طبیعت‌دوستان را به خود جلب می‌کند. ( Bilal Kahyaoğlu - خبرگزاری آناتولی )

آبشار پویراجیک؛ جاذبه گردشگری طبیعت کاستامونو Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu

آبشار پویراجیک در شهر شن‌پازار در استان کاستامونوی ترکیه که از دل صخره‌ها جاری می‌شود، با مسیر پیاده‌روی چوبی در میان جنگل در روزهای گرم تابستان طبیعت‌دوستان را به خود جلب می‌کند. ( Bilal Kahyaoğlu - خبرگزاری آناتولی )

آبشار پویراجیک؛ جاذبه گردشگری طبیعت کاستامونو Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu

آبشار پویراجیک در شهر شن‌پازار در استان کاستامونوی ترکیه که از دل صخره‌ها جاری می‌شود، با مسیر پیاده‌روی چوبی در میان جنگل در روزهای گرم تابستان طبیعت‌دوستان را به خود جلب می‌کند. ( Bilal Kahyaoğlu - خبرگزاری آناتولی )

آبشار پویراجیک؛ جاذبه گردشگری طبیعت کاستامونو Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu

آبشار پویراجیک در شهر شن‌پازار در استان کاستامونوی ترکیه که از دل صخره‌ها جاری می‌شود، با مسیر پیاده‌روی چوبی در میان جنگل در روزهای گرم تابستان طبیعت‌دوستان را به خود جلب می‌کند. ( Bilal Kahyaoğlu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها