ی.پ.گ/پ.ک.ک با وجود تعهدات آمریکا و روسیه از خط مرزی سوریه-ترکیه عقب‌نشینی نکرد

ی.پ.گ/پ.ک.ک با وجود تعهدات آمریکا و روسیه از خط مرزی سوریه-ترکیه عقب‌نشینی نکرد.

25.05.2022