اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم بیشترین رشد را در گروه 20 و دومین را میان اعضای OECD داشت

اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم بیشترین رشد را در گروه 20 و دومین را میان اعضای OECD داشت

30.11.2021