قحطی؛ معضل 45 میلیون نفر در 43 کشور

با افزایش شدید گرسنگی در سراسر جهان، تعداد افراد در آستانه خطر قحطی در 43 کشور به 45 میلیون نفر رسیده است.

23.11.2021