صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد ترکیه را به 9 درصد افزایش داد

در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان، پیش‌بینی رشد اقتصادی ترکیه در سال 2021 از 5.8 درصد به 9 درصد افزایش یافت

13.10.2021