«دولت موقت» طالبان ‌در افغانستان

30 پشتون ، 2 تاجیک و 1 معاون وزیر ازبک در دولت موقت طالبان در افغانستان حضور دارند.

09.09.2021