معادن غنی و دست‌نخورده افغانستان

پایان اشغال 20 ساله آمریکا در افغانستان و کنترل بیشتر مناطق توسط طالبان، توجهات را به منابع غنی زیرزمینی این کشور معطوف کرد

24.08.2021