ترکیه؛ یکی از 5 کشور بزرگ اروپا در زمینه سرمایه‌گذاری بر روی انرژی باد

ترکیه یکی از 5 کشوری است که طی سال گذشته در اروپا بیشترین سرمایه‌گذاری را در بخش انرژی بادی انجام داده‌اند.

13.04.2021