تاکنون بیش از 664 میلیون دوز واکسن کووید-19 در سراسر جهان تزریق شده است

تاکنون بیش از 664 میلیون دوز واکسن کووید-19 در سراسر جهان تزریق شده و ترکیه از منظر میزان واکسیناسیون در رده ششم جهان قرار دارد.

06.04.2021