خطر انقراض نسل یک میلیون گونه جانوری و گیاهی جهان

سلامت اکوسیستم‌هایی که زندگی انسان و سایر گونه‌ها به آن وابسته هستند سریعتر از گذشته در حال تخریب هستند. پیش بینی می‌شود این امر تأثیراتی جدی بر مردم سراسر جهان بگذارد.

03.03.2021