مرگ سالانه بیش از یک میلیون نفر به‌دلیل استنشاق تحمیلی دود سیگار

سالانه بیش از یک میلیون نفر در جهان علی‌رغم آنکه خودشان سیگاری نیستند به‌دلیل استنشاق تحمیلی دود آن جان خود را از دست می‌دهند

09.02.2021