دزدان دریایی کشتی «موتسارت» با پرچم لیبریا و خدمه ترک را در خلیج گینه ربودند

کشتی کانتینری «موتسارت» با پرچم لیبریا که شرکت اپراتور و خدمه آن ترک هستند در نزدیکی سواحل نیجریه در خلیج گینه هدف حمله دزدان دریایی قرار گرفته و ربوده شد

25.01.2021