بهار عربی ده ساله شد

قیامی که در تونس با شعار "نان، عزت و آزادی" در 14 ژانویه 2011 رخ داد، به سرعت با اسم"بهار عربی" به پایتخت‌ کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا گسترش یافت.

14.01.2021