ماهواره تُرک‌سَت 5A ترکیه با موفقیت به فضا پرتاب شد

ترکیه ماهواره مخابراتی نسل پنجم «ترک‌ست 5A» را با موشک فالکون-9 اسپیس ایکس با موفقیت به فضا پرتاب کرد.

08.01.2021