عملکرد آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) در 6 ماه گذشته

سرکان کایالار، سرپرست آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا): طی 6 ماه گذشته برای حمایت از نیازمندان 800 پروژه را در زمینه‌های بهداشتی، آموزشی، کشاورزی، دامداری و کارآموزی اجرا کردیم.

09.07.2019