خروج شرکت‌های بزرگ جهانی از روسیه ادامه دارد

تعداد شرکت‌هایی که با پیوستن به تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه از این کشور خارج می شوند رو به افزایش است.

18.05.2022