شمار نمایندگان مسلمان در پارلمان کشورهای اروپایی متناسب با جمعیت این اقلیت نیست

شمار نمایندگان مسلمان در پارلمان کشورهای اروپایی متناسب با جمعیت این اقلیت نیست.

22.06.2021