مخالفان میانه رو سوری شهر راهبردی سراقب را بازپس گرفتند

مخالفان میانه رو سوری در پی درگیری های سنگین، شهر راهبردی سراقب را بازپس گرفتند.

ادلب/خبرگزاری آناتولی

مخالفان میانه رو سوری در پی درگیری های سنگین، شهر راهبردی سراقب در منطقه کاهش تنش ادلب را از نیروهای رژیم اسد بازپس گرفتند.

مخالفان میانه رو سوری بامداد امروز موفق به بازپس گیری شهر سراقب شده اند. شهر سراقب در نقطه اتصال دو جاده مواصلاتی مهم سوریه به نام M4 و M5 قرار دارد و به همین دلیل نیز دارای اهمیت استراتژیک است.

مخالفان میانه رو سوری شهر راهبردی سراقب را بازپس گرفتند

مخالفان میانه رو سوری در پی درگیری های سنگین، شهر راهبردی سراقب در منطقه کاهش تنش ادلب را از رژیم اسد بازپس گرفتند. ( Bekir Kasım - خبرگزاری آناتولی )

از سوی دیگر نیروهای وابسته به رژیم اسد و گروه های تروریستی مورد حمایت ایران نیز با پشتیبانی هوایی روسیه نزدیک به 20 روستا و مزرعه را در جنوب ادلب به تصرف خود درآورده اند.