ترکیه

"پیشرفت دموکراسی در دوره زمامداری حزب عدالت و توسعه اتفاق افتاده است"

Barış Kılıç,Shukrullah Naser   | 23.08.2019