ترکیه

لحظه صدور آغاز عملیات «چشمه صلح» توسط اردوغان

09.10.2019