ترکیه, جهان

رزمایش آذربایجان با پهپادهای مسلح ساخت ترکیه

ارتش آذربایجان رزمایشی با پهپادهای مسلح ساخت ترکیه برگزار کرد.

04.05.2021