اقتصادی

حساب جاری ترکیه در ماه سپتامبر مازاد 2 میلیارد و 477 میلیون دلاری را ثبت کرد

12.11.2019