افغانستان

کشته شدن یک سرباز آمریکایی در افغانستان

یک سرباز آمریکایی در افغانستان بر اثر حمله مسلحانه کشته شد.

22.01.2019