افغانستان

وقوع انفجار در منطقه باغ‌داود کابل

سه تن بر اثر انفجار یک خودرو بمب‌گذاری‌شده در منطقه باغ‌داود کابل پایتخت افغانستان آسیب دیدند.

18.02.2020