افغانستان

افطاری آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در دانشگاه بلخ

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه برای دانشجویان دانشگاه بلخ در افغانستان افطاری برگزار کرد.

12.05.2019