افغانستان

آمریکا: با طالبان در مورد کاهش خشونت در افغانستان به تفاهم رسیده ایم

21.02.2020